24.12.2015

Проект розпорядження "Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу"

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

___________                        м.Котовськ                            _________

 

Про  затвердження  умов   проведення конкурсу

з визначення підприємства  (організації),

що  здійснює функції  робочого органу

 

Відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт", постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування", керуючись статтями 6, 41, пунктом 8 статті 16, пунктом 2 статті 20, пунктами 1, 9 статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1.Затвердити Умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу для підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі  Котовського району (додаток 1).

2.Затвердити форму заяви на участь у конкурсі з визначення робочого органу (додаток 2).

3.Затвердити форму типового договору про виконання функцій робочого органу (додаток 3).

4.Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 09.07.2013р. № №282/13 «Про затвердження  умов   конкурсу з визначення  підприємства  (організації), що  здійснює функції  робочого органу», зареєстрованого у Котовському   міжрайонному управлінні  юстиції в Одеській  області  15 липня 2013 р. за №5/165.

5.   Розпорядження  набирає чинності з дня опублікування в газеті  "Котовські вісті".

6.     Контроль за виконанням розпорядження  залишаю за собою.

 

Голова районної

державної адміністрації                                          Е.Л. Доценко    

 

                                           Додаток 1

                                                    до розпорядження голови Котовської       

                                                    районної державної адміністрації

                                                     ___________ № _______

 

 

                                                 УМОВИ

проведення конкурсу з визначення підприємства (організації),

що здійснює функції робочого органу

  1. Загальна частина

 

1.1.        Умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу (далі - Умови) розроблені для підготовки  матеріалів  при  проведенні  засідань конкурсного комітету з  визначення  перевізників на приміських  автобусних  маршрутах загального  користування, що не виходять  за  межі Котовського  району, відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (далі – Порядок).

Ці Умови застосовуються для визначення робочого органу для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі   Котовського  району.

 

1.2. Організатором з визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Котовського району (приміські маршрути), є Котовська  районна державна адміністрація   Одеської  області (далі - Організатор).

 

1.3. Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах підприємства (організації), яке спроможне забезпечити належну якість організації  і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Котовського району (далі – конкурс).

 

1.4. Терміни в цих Умовах вживаються у значенні, наведених в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.

На робочий орган покладаються функції відповідно до пункту 14 Порядку проведення конкурсу.

 

1.5. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), що мають фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень та цим Умовам (далі - претенденти).

 

1.6. Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які:

надають послуги з перевезень;

провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов'язану з наданням послуг з перевезень;

      представляють інтереси окремих автомобільних перевізників;

      подали для участі у конкурсі документацію, оформлену неналежним чином або таку, що містить неправдиву інформацію.

 

2. Порядок підготовки до проведення конкурсу

2.1. Для підготовки та проведення конкурсу утворюється конкурсний комітет з визначення робочого органу (далі – конкурсний комітет), склад якого затверджується Організатором.

 

2.2.  Не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу Організатор розміщує в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, в якому визначаються:

основні характеристики об'єкта конкурсу;

строк подачі та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі, телефон для довідок;

місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;

умови конкурсу.

 

2.3. З метою участі у конкурсі підприємство (організація) - претендент подає секретарю конкурсного комітету у визначений в оголошенні термін такі документи:

заяву на участь у конкурсі згідно із встановленою формою (додається);

копії документів, що підтверджують досвід роботи підприємства (організації) не менш як три роки з питань організації пасажирських перевезень;

копії документів, що підтверджують наявність у підприємства (організації) фахівців у галузі автомобільного транспорту;

копії документів, що підтверджують наявність у підприємства матеріально-технічного забезпечення.

Копії документів, повинні бути завірені підприємством (організацією) в установленому законодавством порядку.

 
2.4. Подані  на   конкурс   документи  реєструються секретарем конкурсного комітету у журналі обліку. Документи, що надійшли після встановленого строку не приймаються.
Документи, подані не в повному обсязі не реєструються і повертаються претенденту з відповідним обґрунтуванням. Всі зауваження та недоліки при подачі документів на участь в конкурсі підприємства ( організації ) мають можливість виправити на протязі двох днів та подати документи повторно.

 

2.5. Конкурсний комітет вивчає, систематизує та аналізує всі документи, які надійшли від підприємств (організацій).

У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу Організатор забезпечує проведення конкурсу самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

 

3.Процедура проведення конкурсу

3.1. Конкурсний комітет у визначений час запрошує претендентів та проводить конкурс. Документи кожного претендента розглядаються окремо.

 

3.2. Основні критерії відбору переможця:

           найбільший досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень (не менше трьох років);

           кількість фахівців з питань організації пасажирських перевезень;

           наявні матеріальні ресурси та технології для забезпечення проведення

засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників;

           безоплатна організація  і підготовка матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Котовського району.

Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає Умовам конкурсу.

 

3.3. Рішення конкурсного комітету приймаються на засіданні у присутності не менше двох третин його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів "за" та "проти" голос голови конкурсного комітету є вирішальним.

  Рішення конкурсного комітету оформляються протоколом, який підписують всі члени конкурсного комітету, які взяли участь у голосуванні.

  Переможець конкурсу оголошується на засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього всіх претендентів.

 

3.4. З переможцем конкурсу укладається договір про виконання функцій робочого органу. Строк дії договору встановлюється за домовленістю між організатором та робочим органом, але не більш як на три роки.

 

4. Розгляд спорів

4.1. У разі порушення Умов проведення конкурсу особи, право яких порушено, можуть звернутися з відповідною скаргою до організатора. Скарга може бути подана не пізніше 10 днів після одержання копії рішення конкурсного комітету .

 

4.2. Організатор після одержання скарги перевіряє зазначені факти. У разі виявлення порушень організатор скасовує рішення конкурсного комітету з визначення переможця конкурсу. Відповідь скаржнику надається протягом      15 календарних днів з моменту одержання скарги.

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                     В.М.Білоусова 

 

ЗРАЗОК

                                                    Додаток 2

                                                    до розпорядження голови Котовської       

                                                    районної державної адміністрації

                                                     ___________ № _______

Заява

з визначення робочого органу –підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі   Котовського  району

 

Претендент_______________________________________________________________________________________________________

                                                                         (повне найменування підприємства (організації)

____________________________________________________________________________________________________________(що діє на підставі Статуту)

1. Наявність фахівців у галузі автомобільного транспорту:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Наявність матеріальних ресурсів та технологій:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Досвід роботи підприємства (організації) з питань організації пасажирських перевезень (не менш як три роки), яке у разі потреби залучається організатором на конкурсних умовах за договором для організації проведення конкурсу__________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Реквізити претендента:

адреса_______________________________________________________________________________________________________________________________

ідентифікаційний код_______________________________________________________________

телефон, факс______________________________________________________________

5.До заяви додаються такі документи:_________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У зв’язку з участю в конкурсі підтверджую, що:

- з умовами проведення конкурсу ознайомлений;

- згоден з умовами проведення конкурсу;

- з об’єктом конкурсу та його основними характеристиками ознайомлений;

- всі дані, викладені у поданих мною документах, відповідають дійсності;

- у разі перемоги згоден укласти договір з організатором.

_____   _______________20___року

__________________________________________________________________

                  (підпис заявника)                                                 (прізвище, ім’я та по батькові)

 

М.П.

 

Заяву прийнято       ____   ___________20___року

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада та підпис особи, яка прийняла документи)

 

та внесено за №______до журналу обліку

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                              В.М.Білоусова 

 

ЗРАЗОК                                 

                                                    Додаток 3

                                                    до розпорядження голови Котовської       

                                                    районної державної адміністрації

                                                     ___________ № _______

 

Д О Г О В І Р  № ____ 

на виконання  функцій робочого органу  для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення   конкурсів з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування,

що не виходять за межі   Котовського  району

 

м. Котовськ                                               «___»___________201__р.

 

Котовська районна державна адміністрація, в  особі  голови ____________, що діє на підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації», далі Організатор, з однієї сторони, та __________________________________________________________________, в особі _________________, що діє  на підставі Статуту, далі  Робочий орган,  з другої сторони, (далі – Сторони), керуючись ст.44 Закону України «Про автомобільний транспорт», постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автомобільних маршрутах загального користування» (із змінами та доповненнями), рішенням конкурсного комітету з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу  від «___»________201___ р. № ___,  уклали Договір про наступне.  

1.   Предмет Договору

 

1.1.   Відповідно до даного договору Організатор доручає Робочому органу виконувати функції з організації забезпечення підготовки матеріалів   та здійснення організаційно-технічних робіт  для проведення  засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі   Котовського  району.

2. Обов’язки  сторін

2.1.На  Виконавця  покладається :

- підготовка пропозицій щодо  об’єктів та  умов  конкурсу;

- розміщення  інформації  про об’єкти  та  умови  конкурсу  в  засобах  масової інформації  за  дорученням  організатора;

- організація  приймання  документів;

- перевірка  достовірності отриманої  від  претендента інформації за дорученням організатора;

- аналіз  та  оцінка  відповідності  пропозицій претендента  умовам   конкурсу;

- підготовка  інформаційних  матеріалів   для членів конкурсного  комітету;

- надання  перевізникам – претендентам   інформації про  участь в  конкурсі;

- доведення  результатів  конкурсу  до  відома  перевізників - претендентів  за       дорученням організатора;

- технічне  забезпечення  конкурсу;

- підготовка  матеріалів  до  подальшого  встановлення  відносин між  організатором   та  переможцем  конкурсу;

- виготовлення  паспортів  автобусних  маршрутів  або внесення  до  них  відповідних   змін   за  дорученням  організатора.

 

2.2. Організатор зобов’язаний :

- забезпечити  Виконавця  необхідною  документацією ;

- розглянути  пропозиції  Виконавця  надалі в  порядку виконання п.2.1. Договору.

 

2.3. Виконавець  має  право :

- на  своєчасне  отримання   необхідної  документації

-  на  сприяння  Організатора  при  виконанні  умов договору;

-  на  своєчасну і  в  повному  обсязі  оплату  наданих  послуг , згідно  з п.3 Договору;

 

2.4. Організатор  має право :

-    контролювати  діяльність Виконавця в  межах виконання  умов  Договору;

-    надавати Виконавцю   доручення , згідно п.2.1 Договору.

 

 

3. Додаткові  умови

 

3.1. Виконавець  може  укладати  договори  на  виконання   окремих  робіт, пов’язаних  з  підготовкою  конкурсів, з організаціями, що  мають  відповідних  фахівців та  експертів, або  безпосередньо  з  відповідними фахівцями  та експертами, за їх згодою.

3.2. Після  проведення  конкурсу  всі  матеріали  передаються  Організатору  на  збереження.

 

4.Відповідальність  сторін  та  умови  розірвання Договору

4.1. Усі питання  та  суперечності, що  виникають при  виконанні цього  Договору, вирішуються  у  порядку, передбаченому  чинним  законодавством  України. За невиконання  чи  неналежне  виконання  зобов’язань  по  цьому Договору  Виконавець  і  Організатор  несуть  відповідальність  у  відповідності  до  діючого законодавства.

4.2.  Договір може бути розірвано :

- за згодою  сторін;

- за  ініціативою  одної із  сторін  з попередженням  іншої сторони не  пізніше   ніж  за  місяць  до  терміну  розірвання;

- за  ініціативою  одної із  сторін  у  разі порушення  іншою  стороною  умов  Договору з попередженням   іншої  сторони  не  пізніше ніж  за два  тижні  до  терміну  розірвання;

- за  рішенням  суду.

 

Невиконання  однією із сторін  умов Договору  внаслідок форс мажорних обставин не є  підставою для  розірвання  Договору.

 

5. Термін  дії  договору

 

6.1. Строк дії договору  три   роки. Договір  набирає  чинності з дати його підписання   сторонами.

 

 

Організатор                                     Виконавець

 

Котовська  районна                          ________________________

державна  адміністрація

 

66300 ,м.Котовськ                               ________________________

пр.Котовського, 2                            ________________________

_____________                                        ___________

                       

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                              В.М.Білоусова