24.12.2015

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту розпорядження Котовської районної державної адміністрації „Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу“

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати

Відповідно до Закону України „Про автомобільний транспорт“, постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування“ (далі – Порядок) районною державною адміністрацією розроблено проект розпорядження районної державної адміністрації „Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу“.

Згідно зі статтею 44 Закону України „Про автомобільний транспорт“ визначення робочого органу здійснюється виключно на конкурсних засадах. Порядком передбачено, що умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району (далі – конкурс з перевезення пасажирів), має затверджувати організатор перевезень (районна державна адміністрація).

Враховуючи, що відповідно до Закону України „Про автомобільний транспорт“ на робочий орган покладаються функції з підготовки: матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району, проектів договорів з переможцями конкурсу з перевезення пасажирів, паспортів автобусних маршрутів; аналізу одержаних від перевізників-претендентів конкурсних пропозицій та їх оцінки, з огляду на те, що така робота потребує фахівців, керуючись пунктом 14 Порядку, залучаючи робочий орган, організатор забезпечує належний рівень підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів.

 

2. Визначення мети державного регулювання

 Метою державного регулювання є забезпечення якісної підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування; зменшення передумов для корупційних дій; зменшення обсягів роботи органів державної виконавчої влади в частині опрацювання скарг від населення на роботу автотранспорту. З цією метою розроблено умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу (далі – Умови конкурсу) при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів.

 

3. Опис та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Альтернативним способом є відмова від затвердження Умов проведення конкурсу. У цьому випадку, організатор перевезень повинен самостійно забезпечити: підготовку матеріалів для засідань конкурсного комітету, організацію та проведення конкурсу з перевезення пасажирів, здійснення аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізників-претендентів умовам конкурсу за бальною системою оцінки. Даний спосіб є не ефективним, враховуючи велику кількість внутрішньорайонних приміських автобусних маршрутів загального користування, організатором перевезень на яких є районна державна адміністрація. Незалучення до процесу підготовки та організації проведення конкурсу з перевезення пасажирів робочого органу негативно вплине на якість його підготовки та проведення.

Крім того, чинним законодавством встановлено період протягом якого організатор має право самостійно здійснювати зазначені функції – не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

Обраний спосіб є єдиним оптимальним способом досягнення визначених цілей, крім того він має наступні переваги: не порушується встановлений чинним законодавством порядок набуття права проведення конкурсу з перевезення пасажирів; встановлюються прозорі умови для визначення робочого органу; дає змогу укласти договір та залучити до процесу підготовки та організації проведення конкурсу з перевезення пасажирів фахівців робочого органу, що максимально підвищить якість підготовки та проведення конкурсу.

 

4. Опис механізмів і заходів для розв’язання проблеми

З метою реалізації визначених цілей пропонується затвердити Умови проведення конкурсу, які розроблені з врахуванням діючого законодавства, в яких чітко визначено критерії та вимоги до претендентів та умови їх участі в конкурсі з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу. Визначення робочого органу на конкурсних засадах є підґрунтям для досягнення цілей, передбачених даним регулюванням.

 

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Визначені цілі, а саме: якісна підготовка та проведення конкурсу з перевезення пасажирів; зменшення передумов для корупційних дій; зменшення обсягів роботи органів державної виконавчої влади в частині опрацювання скарг від населення на роботу автотранспорту, досягатимуться за рахунок встановлення прозорих та передбачуваних Умов конкурсу. Передбачається високий рівень виконання вимог регуляторного акту з боку відповідних підрозділів та посадових осіб райдержадміністрації, контролюючих органів на автотранспорті, громадських організацій при організації проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу, при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів. У зв’язку з тим, що майже усі передбачені регуляторним актом процедури базуються на вимогах чинного законодавства у сфері пасажирських перевезень автомобільним транспортом, виконання вимог регуляторного акту забезпечуватиметься виконанням відповідних нормативних актів.

До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акта, можна віднести зміну законодавства про автомобільний транспорт. Внесення змін до законодавства про автомобільний транспорт може привести до необхідності зміни або відміни Умов конкурсу. Негативного впливу цього фактору на дію регуляторного акту не очікується.

Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблялась, оскільки настання будь-яких негативних наслідків за результатами введення в дію положень акта не прогнозується.

Застосування суб’єктами господарювання регуляторного акта в практичній діяльності створить рівні умови для отримання суб’єктами господарювання права на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів, стимулюватиме розвиток конкуренції, створить прозорий механізм діяльності органів виконавчої влади.

 

6.  Очікувані результати прийняття регуляторного акта

ТАБЛИЦЯ

очікуваних вигод та витрат

Вигоди

Витрати

     Суб»єкти підприємства, які здійснюють організацію пасажирських перевезень:

Суб’єкти господарювання матимуть можливість набувати право на участь в конкурсі з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу

Не потребує додаткових матеріальних або інших витрат підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району, на конкурентних засадах на чітко визначених умовах

Органи влади:

Забезпечення прозорості умов та порядку набуття права на проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу, спрощення роботи органів виконавчої влади при організації перевезень.

Не потребує додаткових матеріальних або інших витрат

         Населення:

Забезпечення стабільних, безпечних та якісних послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом та реалізації основних напрямів розвитку галузі автомобільного транспорту в районі

Відсутні.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта не обмежений конкретним терміном – постійний. Водночас він може бути змінений на підставі аналізу ефективності його дії або у зв’язку із змінами у законодавстві. Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься відповідності з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“.


8. Показники результативності регуляторного акта

Пропонується використати наступні показники результативності: розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта; кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта; рівень поінформованості юридичних осіб з основних положень акта; кількість укладених та розірваних договорів з авто перевізниками.

Надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не передбачається.

 

9. Відстеження результативності регуляторного акта

Цільовою групою з відстеження результативності регуляторного акта є суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією пасажирських перевезень та населення. Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися відділом економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі Котовської районної державної адміністрації шляхом збору та аналізу інформації зацікавлених підприємств (організацій), зауважень та пропозицій від органів місцевого самоврядування, а також статистичної інформації.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено до дня набрання ним чинності.

З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено у строки, визначені ст. 10 Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

Голова Котовської 

районної державної адміністрації                                Е.Л. Доценко