22.04.2021

ЗАПИТАННЯ: Помер керівник ОСББ. Як призначити нового голову

ЗАПИТАННЯ: Помер керівник ОСББ. Як призначити нового голову

ВІДПОВІДЬ Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі – ОСББ, об’єднання) - є юридичною особою, яка створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна (ст. 1 Закону України від   29.11.2001 р. №2866-III     «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», далі – Закон про ОСББ).

Відповідно до ст. 65 Господарського кодексу України, управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документив.

Таким документом для ОСББ є статут. Саме в ньому визначаються повноваження керівника.

У відповідності до ст. 7 Закону про ОСББ статут об'єднання складається відповідно до типового статуту, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства.

У статуті має бути визначено про статутні органи об'єднання, їхні повноваження та порядок формування. Статут може містити також інші положення  інші положення, що є істотними для діяльності об’єднання та не суперечать вимогам законодавства.

Згідно  із ст. 10 Закону про ОСББ вищим органом є загальні збори. До виключної компетенції  загальних зборів відноситься: затвердження статуту; обрання членів правління тощо.

Для керівництва поточною діяльністю об'єднання обирається правління, яке є виконавчим органом об'єднання і підзвітне загальним зборам.

Правління має право приймати рішення з питань діяльності об'єднання, визначених статутом.

Порядок обрання та відкликання членів правління, їх кількісний склад та строки обрання встановлюються загальними зборами.

 

Таким чином Конкретного порядку обрання голови як представника виконавчої влади об’єднання в законодавстві не визначено – це питання залишено для розгляду загальним зборам.

Певний алгоритм щодо обрання керівника ОСББ дає  Наказ «Про затвердження типового статуту ОСББ та типового договору відносин власників житлових і нежитлових приміщень»: згідно п. 16 Типового статуту правління зі свого складу обирає голову правління.

Порядок обрання та відкликання членів правління, їх кількісний склад та строки обрання встановлюються загальними зборами.Загальні збори своїм рішенням вправі в будь-який час припинити повноваження правління чи окремих його членів.У разі смерті члена правління, визнання його померлим, безвісно відсутнім або недієздатним повноваження такого члена правління припиняються (п. 13 Типового статуту).

Таким чином процедура призначення голови правління об’єднання  визначається передусім у статуті ОСББ.

Коректна назва посади керівника ОСББ – голова правління ОСББ. Посаду голови правління містить розділ І «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)» Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій). Назви професій можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено в Класифікаторі професій або відповідних законодавчо-правових актах. Тобто можлива й така назва посади, як голова правління ОСББ.

 

 

 

Провідний інспектор

ГУ Держпраці в Одеській області                        І.Сорокін